Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης
Εφαρμογή Διαχείρισης Αναρτήσεων
Διαχείριση Αναρτήσεων
Εφαρμογή υποβολής αιτημάτων για ανάρτηση στον ιστότοπο της ΑΔΜ-Θ