Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

«ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

 

 

Συνημμένα Πρόσκλησης

   
© ΑΔΜΘ - Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών